Formularze

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). W związku z powyższym przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Handlowo-Usługową „HERMES” Michał Chober, z siedzibą w Wrząca ul. Przełajowa 48, 95-083 Lutomiersk.

  1. Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa „HERMES” Michał Chober, 95-083 Lutomiersk, Wrząca ul. Przełajowa 48

  1. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@toaletymobilne.pl lub telefonicznie: + 48 508-062-600.

  1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z kontrahentem w związku z jej realizacją,
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Rozpatrywanie skarg i reklamacji, archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Przesyłanie cenników oraz ofert, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami

  1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
 współpracownikom/podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz Firmy „Hermes”
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: firmom księgowym, Kancelariom prawnym, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

  1. Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej Firmy i zachowania zasady rozliczalności.
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
 Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 Dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 Dokumenty związane z rękojmią – dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 Dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

  1. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

  1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Toalety Mobilne Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone